V samo petih korakih iz turističnih virov* v vašem kraju ustvarimo izpopolnjujočo, personalizirano in doživljajsko izkušnjo vaših gostov.

* Turistični viri so osnovni motiv gosta za turistični obisk. V osnovi so del družbenih, gospodarskih, industrijskih, zgodovinskih in drugih virov, zato je zelo pomembna konstruktivna povezava med turizmom in temi področji. Turistične vire lahko definiramo kot naravne ali antropogene dobrine, ki se lahko gospodarsko valorizirajo. So del nekega geografskega in družbenega območja (regije ali države).

Kako nam uspeva
KORAK 1

Identifikacija turističnega vira

KORAK 2

Vrednotenje turističnega vira

KORAK 3

Artikulacija turističnega vira

KORAK 4

Razvoj turističnega vira

KORAK 5

Umestitev turističnega vira

1. korak je prepoznavanje ali identifikacija turističnega vira

Turistični vir identificiramo na podlagi impulzov iz okolja. V tem koraku se naslanjamo na že obstoječe kvalitativne kot kvantitativne podatke.

2. korak je analiza ali vrednotenje turističnega vira

Na podlagi identificiranega potenciala pričnemo z vrednotenjem vira. Izrazito smo pozorni na njegove specifične lastnosti: posebnost, dragocenost, rariteto, unikatnost, edinstvenost (največji, najstarejši, ipd.), kot tudi vpetost in usklajenost v okolje.

3. korak je artikulacija podobe turističnega vira

Na podlagi vrednotenja turističnega vira iz predhodne faze pričnemo z artikulacijo podobe turističenga vira. Posamezen turistični vir razdelimo na več manjših enot, t.i. vsebinskih gradnikov. Posamezen vsebinski gradnik lahko sestavlja več različnih turističnih virov.

4. korak je razvoj turističnega vira

Razvoj turističnega vira je neposredno povezan z razvojem vsebinskih gradnikov, ki neposredno interpretirajo njegovo podobo. Šele na podlagi interpretacije je turistični vir mogoče preobraziti v izkušnjo vašega gosta ter ga vključiti v celostno ponudbo vašega kraja.

Naš cilj je vsak vsebinski gradnik skrbno (re)definirati, opredeliti (ang. classification), vsebinsko obogatiti (ang. rich content), multimedijsko dopolniti (ang. multimedia) kar zajema širok spekter aktivnosti, kot so:

Priprava bazičnih vsebin na podlagi raziskovalnega in terenskega dela
Popis in klasifikacija turističnih produktov, turističnih znamenitosti in unikatnih lokalnih posebnosti
Priprava slikovnega gradiva: fotografiranje na terenu
Priprava video gradiv: izbor lokacij snemanja, snemanje na terenu, animacija, postprodukcija
Priprava audio vodičev: priprava besedil, izbor lokalnih glasbenih umetnikov ter priprava glasbene podlage, snemanje v studiu

5. korak je umestitev turističnega vira

S smiselno umestitvijo sorodnih turističnih virov v skupine je med njimi mogoče potegniti vzporednice ter tako ustvariti izpopolnjujočo, personalizirano in doživljajsko izkušnjo vaših gostov.

Turistični viri so skupaj s povezanimi vsebinski gradniki umeščamo v štiri osnovne stebre:

Narava je bogastvo žive in nežive narave; naravnih posebnosti, ki so prvobitne, pristne, avtohtone, izjemne, enkratne, redke, stare, pestre, raznovrstne, pričevalne, izobraževalne ali prepoznavne.

Kulturna dediščina so človekove stvaritve in dejavnosti: zgodovina mesta, grad, cerkev, ... V dediščini je ohranjeno ljudsko izročilo, šege in navade, ki se prenašajo na mlajše rodove.

Aktivno je za aktivno preživljanje prostega časa. Aktivno je dinamično, lahko športno, vedno  kreativno, nepredvidljivo, adrenalinsko, kulinarično in zabavno.

Lokalno loči vaš kraj od širnega sveta. Lokalno je moč videti, občutiti in doživeti samo tukaj. Mogoče samo zdaj. Lokalno je edinstveno, pozorno in zvedavo.

Odkrite nove priložnosti vašega kraja s TravelDabble

Celostna rešitev, ki neposredno povezuje in naslavlja izzive tako na tehnološkem kot tudi na vsebinskem delu turistične ponudbe vašega kraja.
Prilagodljiva tehnološka platforma nudi podporo vaši blagovni znamki ter je za goste dosegljiva ves čas na računalniku, prenosniku, tabličnem računalniku ter na mobilnih iOS in Android telefonih.
Obogatene multimedijske vsebine lokalne ponudbe s ciljem zagotoviti izpopolnjujočo, personalizirano in doživljajsko izkušnjo obstoječim in novim gostom.
Partnerski odnos in kratkoročna pogodbena vezava brez začetnih in skritih stroškov s predvidljivim transparentnim pavšalnim mesečnim zneskom, ki je odvisen od velikost vašega kraja.